TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6551/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thái Sơn
Địa chỉ: 91 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Mã số thuế: 0302235181

Trả lời văn bản ngày 15/7/2014 của Công ty về thuế giá trịgia tăng (theo phiếu chuyển số 701/PC-TCT ngày 21/7/2014 của Tổng cục Thuế), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản20 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩuđể sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuấtkhẩu ký kết với bên nước ngoài.

….

Hồ sơ, thủtục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiệntheohướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu”

+ Tại Điều14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1.ThuếGTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịchvụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kểcả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bịtổn thất.

2.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá,dịch vụ(kể cả tài sản cố định) sử dụngđồng thời cho sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấutrừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanhhàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuếGTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toánriêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịuthuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toánriêng được.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày nhập khẩu hànghoá từ Nhật Bản, sau đó tái xuất lại lô hàng trên cho khách hàng tại Campuchia,Công ty đã làm thủ tục hải quan theo phương thức tạm nhập tái xuất thì hàng hóanày thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào của các chi phíngân hàng, vận chuyển, giao nhận…liên quan đến lô hàng hoá này không được kêkhai khấu trừ theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
-
Lưu: HC, TTHT.
2421_14062 (25/7/2014)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga