BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6555/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế mặt hàng Phân bón

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 1815/HQHCM-TXNK ngày 08/07/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lýthuế mặt hàng phân bón NPK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo côngvănsố 5916/TCHQ- TXNK ngày 30/06/2015 để xử lý vướng mắc về phân loại hàng hóa và ápdụng mức thuế mặt hàng Phân bón NPK của Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HồChí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK. (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang