B TÀI CHÍNH
TÓNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6556/TCHQ-TNXK
V/v phân loại mặt hàng cỏ ngọt khô

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Công ty Luật TNHH Đức Thành.
(P703A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả Lời công văn số 87/CV-ĐT ngày 09/07/2015 của Côngty Luật TNHH Đức Thành (sau đây gọi là Công ty) về việc xin ý kiến áp mã HS chomặt hàng cỏ ngọt khô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo trình bày của Công ty thì mặt hàng là cỏngọt khô (Stevia), công dụng là để chiết xuất chất tạo ngọt dùng cho các thựcđơn ít năng lượng điều trị các bệnh như đái tháo đường, cao huyết áp,...

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Namban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tàichính thì:

Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt vàquả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm,hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xaythành bột, thuộc nhóm 12.11.

Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế xuấtkhẩu, đối chiếu với nội dung nhóm 12.11, chú giải chương 12, chú giải chi tiếtHS 2012 nhóm 12.11 để xác định mã số cụ thể cho mặt hàng.

2. Mặt hàng này chưa làm thủ tục xuất khẩu nênthuộc trường hợp xác định trước mã số. Trường hợp tiếp tục có nhu cầu xác địnhtrước mã số, đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác định trước mã số theoquy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BộTài chính, gửi về Tổng cục Hải quan. Cụ thể, hồ sơ xác định trước mã số gồm có:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS /TXNKPhụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC : 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phảicung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnhhàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phươngthức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang