TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 6557/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn đối với hàng mẫu.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014.

Kính gửi:

Công ty TNHH TBS Việt Nam
Địa chỉ: 87 Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0306717450

Trả lời văn thư số 0107/14/TBS ngày 09/07/2014 của Côngty về lập hoá đơn đối với hàng mẫu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theoquy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không(0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theoquy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hànghóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thểđược thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịchvụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hoá cho kháchhàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịchvụ mẫu được xác định bằng 0.

Ví dụ 29: Công ty TNHH P sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014Công ty có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hìnhthức mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/2014được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản phẩm tặng kèm khi mua sảnphẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH P xác định giá tính thuế bằng không (0).

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 khôngđược thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của phápluật về thương mại, Công ty TNHH P phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sảnphẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014.

Căn cứ Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chínhhướngdẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảngcáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mạitheo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơnghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu vàthực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, traođổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơnGTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuếGTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có thực hiệnkhuyến mãi bằng hình thức đưa hàng mẫu cho khách hàng dùng thử không thu tiền theođúng quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn đối với hàngmẫu, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng mẫu, chỉ tiêuđơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tổng cộng tiền thanh toán ghi bằng không(0), dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi gạch chéo. Trường hợp hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không thực hiệntheo quy định của pháp luật về thương mại thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêudùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT2;
- Lưu (TTHT, HC).
2229-170068/14-TPVu


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga