BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 656/LĐTBXH-LĐTL
V/v bố trí ngày nghỉ cho người lao động

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Trả lời công văn số 55/BQL-LĐ ngày08/02/2010 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng về việc tiềnlương của người lao động trong ngày nghỉ làm bù, Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 và khoản 3, Điều 72 Bộluật Lao động quy định:

“2. Người sử dụng lao động có thểsắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần.

3. Trong trường hợp đặc biệt do chukỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động phải đảm bảocho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày.”

Trên cơ sở quy định nêu trên, Thanhtra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 51/TTr-CSLĐ ngày13/4/2007 với nội dung: vì việc cắt điện đã có lịch thông báo trước và có tínhchất lâu dài nên các doanh nghiệp có quyền chủ động bố trí thời gian sản xuấtvà thời gian nghỉ ngơi cho người lao động để phù hợp với điều kiện thực tế,miễn là đảm bảo bố trí cho người lao động nghỉ đủ 4 ngày trong tháng (khôngnhất thiết phải là ngày chủ nhật).

Như vậy, nếu việc cắt điện đã cólịch thông báo trước và có tính chất lâu dài thì doanh nghiệp căn cứ vào điềukiện thực tế để chủ động bố trí thời gian sản xuất và thời gian nghỉ ngơi cho ngườilao động cho phù hợp với quy định nêu trên. Trường hợp cắt điện không thông báotrước thì người sử dụng lao động thực hiện theo quy định tại Điều 62 Bộ luậtLao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh