TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 656/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT của công trình N.M thép Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty thép miền Nam

Trả lời công văn số 05/CV-TCKT ngày 5/1/2006 của Công ty Thép Miền Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình xây dựng nhà máy Thép Phú Mỹ; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2b, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Theo báo cáo của Công ty Thép Miền Nam thì Công ty là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà máy Thép Phú Mỹ ký hợp đồng số 01/DN-SSC /PM ngày 18/4/2003 với Công ty Danieli & C.Officine Meccaniche S.p.A của Ytaly xây dựng nhà máy Thép Phú Mỹ theo phương thức chìa khóa trao tay. Theo điểm 14.4 của hợp đồng thì: “phần hàng hóa, dịch vụ trong nước do nhà thầu phụ được nhà thầu chính chỉ định thực hiện, trong trường hợp này hợp đồng thầu phụ sẽ được nhà thầu, nhà thầu phụ và chủ đầu tư ký và tất cả các nghĩa vụ của hợp đồng sẽ là giữa nhà thầu và nhà thầu phụ, ngoại trừ việc nhà thầu sẽ ra lệnh cho chủ đầu tư thanh toán các hóa đơn bao gồm cả VAT do nhà thầu phụ được chỉ định phát hành cho chủ đầu tư”.

Như vậy nhà thầu chính chỉ định chủ đầu tư (Công ty Thép Miền Nam) thanh toán cho nhà thầu phụ thay nhà thầu chính, sau đó nhà thầu chính sẽ thanh toán trả loại chủ đầu tư các khoản thanh toán này (bao gồm cả thuế GTGT). Do đó số thuế GTGT Công ty Thép Miền Nam thanh toán cho nhà thầu phụ thay nhà thầu chính không phải là thuế GTGT của các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, vì vậy theo quy định nêu trên, số thuế GTGT thanh toán thay này Công ty Thép Miền Nam không được tính khấu trừ.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Thép Miền Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- TCTy thép VN;
- Cục thuế TP.HCM
- ĐD TCT phía Nam;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc