TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6563/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Savills (Việt Nam)-Chi nhánh TP.HCM
Địa chỉ: 81-83-83B Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0100777512-001

Trả lời văn bản số 003/Sv-2014 22/07/2014của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1, Điều 9 quyđịnh thuế suất 0%:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phithuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGTkhi xuất khẩu,trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướngdẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán,cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán,cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cungcấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp chotổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếpcho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuếquan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ởnước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ.Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinhdoanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

+ Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 quyđịnh điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

b) Đối vớidịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồngcung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuếquan;

- Có chứng từthanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quyđịnh của pháp luật;

....”

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cho Công tyTNHH Savills Myanmar để sử dụng cho một tòa nhà ở nước ngoài (Myanmar) nếu đápứng đủ các điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu được ápdụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế thông báo đến Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu VT,TTHT.
- 2363-189053
(Nam-GTGT-Savills)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga