BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6568 TC/TCT
V/v: Xử lý thuế NK đối với nguyên liệu để SX hàng XK, phải tiêu huỷ

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Côngty Nông phẩm Đà Lạt

Bộ Tài chính nhận được công văn số 22/DAP /VPngày 06/06/2001 của Công ty Nông phẩm Đà Lạt đề nghị được hoàn thuế và khôngthu thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu (vỏ lon rỗng) đểsản xuất hàng xuất khẩu, nhưng do không đảm bảo chất lượng, phải tiêu huỷ. Vềviệc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu; thì mọi hàng hóa được phép nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam đều là đốitượng chịu thuế nhập khẩu, trường hợp hàng hóa nhập là nguyên liệu, khi nhậpkhẩu phải nộp thuế, sau đó sản xuất để xuất khẩu thì khi xuất khẩu, sẽ đượchoàn lại số thuế nhập khẩu của nguyên liệu tương ứng với tỷ lệ thành phẩm xuấtkhẩu.

Đối với trường hợp của Công ty Nông phẩm Đà Lạtdo số nguyên vật liệu nhập khẩu phải tiêu huỷ do chất lượng không đảm bảo, chưađược dùng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, thì không được hoàn thuế nhập khẩu.Đối với lô hàng chưa nộp thuế, phải thực hiện nộp thuế theo thông báo thuế củacơ quan Hải quan. Về thuế GTGT doanh nghiệp được khấu trừ theo quy định. Phầnthiệt hại do phải tiêu huỷ hàng hóa, tuỳ theo nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, cóthể được xem xét giảm thu nhập chịu thuế trong kỳ.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Nông phẩm Đà Lạtđược biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung