BỘ NỘI VỤ
----------

Số: 657/BNV-TL

V/v: phụ cấp khu vực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 175/TTr-UBND ngày 30/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bổ sung phụ cấp khu vực đối với 07 xã, phường thuộc tỉnh Bình Phước mới được thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính phủ; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2414/BTC-NSNN ngày 27/02/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại công văn số 402/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/02/2010 và Ủy ban Dân tộc tại công văn số 85/UBDT-TCCB ngày 08/02/2010, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung phụ cấp khu vực đối với 07 xã, phường thuộc tỉnh Bình Phước:

- Hệ số 0,2: Xã Phước Tân thuộc huyện Bù Gia Mập và xã Long Giang thuộc thị xã Phước Long.

- Hệ số 0,1: Phường Long Thủy, phường Thác Mơ, phường Sơn Giang, phường Phước Bình và phường Long Phước thuộc thị xã Phước Long.

2. Thời gian tính hưởng chế độ phụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/4/2010. Đối tượng áp dụng và cách tính trả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng