BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 657/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn thuế sau chuyển đổi

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
(200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 50/TCTHK-QLVT ngày 21/01/2009 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam vềviệc xin xét ân hạn thuế xuất nhập khẩu cho Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay(VAECO) được chuyển đổi từ Xí nghiệp Máy bay A75 và Xí nghiệp Máy bay A76 thuộcTổng công ty Hàng không Việt Nam trước đây. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 55 Luậtquản lý thuế số 78/2006/QH11 ;

- Căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTCngày 14/06/2007 và Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thì:

Việc tổ chức lại doanh nghiệpkhông làm thay đổi thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp bị tổ chức lại. Tuy nhiên,điều kiện để doanh nghiệp được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hànhtốt pháp luật thuế phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm2.2, mục III, Phần C - Thông tư 59/2007/TT-BTC và điểm 2.1, Phần A - Thông tư112/2005/TT-BTC .

Theo quy định dẫn trên, đề nghịCục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký tờ khaihải quan kiểm tra, đối chiếu nếu Xí nghiệp Máy bay A75 và Xí nghiệp Máy bay A76thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước đây trong vòng 365 ngày đáp ứngđược đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên thì Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay(VAECO) hiện nay (mã số thuế: 0102713673) được thành lập từ Xí nghiệp Máy bayA75 và Xí nghiệp Máy bay A76 cũng được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượngchấp hành tốt pháp luật thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn