BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 657/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty XNK Tổng hợp I
(46 – Ngô Quyền – Hà Nội)

Trảlời công văn số 97/TH1 -NV4 ngày 17/02/2005 của công ty XNK Tổng hợp I về việcxin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ một phần tiền thuế nhập khẩu được hoàn tạiCục Hải quan Thành phố Hà Nội về nộp tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

CụcHải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra quyết định hoàn thuế số 366/HQHN-QĐ ngày10/6/2003 để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn (Lưu ýquyết định hoàn thuế này đã khấu trừ nhiều lần); căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợthuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty XNK Tổng hợp I còn nợ thuế nhập khẩutại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty XNK Tổng hợp I vẫn còn thừatiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hà Nội xác nhận một phần sốthuế nhập khẩu còn lại được hoàn theo đề nghị của Công ty và chuyển xác nhận đócho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

CụcHải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hà Nộivà hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I, đểtiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theođúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính,đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hà Nội để theodõi và thanh khoản.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty XNK Tổng hợp I biết và liên hệ trực tiếp vớiCục Hải quan Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để được giảiquyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để báo cáo)
- Lưu VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An