BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 657/TCHQ-KTTT
V/v hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu băng keo NITTO DENKO Việt Nam.
(Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 01/10/CV-NITTO ngày 12/01/2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu băngkeo NITTO DENKO Việt Nam(công văn do Bộ Tài chính chuyển) về vướng mắchồ sơ thanh khoản, hoàn thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về hồ sơ thanh khoản, hoàn thuếđối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất vào khu phi thuế quan theo quy định tại Khoản9, Điều 117 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, Tổng cụcHải quan đã có công văn số 8016/TCHQ-KTTT ngày 31/12/2009 hướng dẫn thực hiện.Theo đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty để báo cáo Bộ Tàichính xem xét, sửa đổi Thông tư số 79/2009/TT-BTC Trong khi chưa có hướng dẫnmới đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC(xingửi kèm công văn số 8016/TCHQ-KTTT ngày 31/12/2009 của Tổng cục Hải quan).

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu băng keo NITTO DENKO Việt Nam được biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông