BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3512/CT-QLCKTTĐngày 2/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chính sách ưu đãiđầu tư về tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước:

+ Tại khoản 5 Điều 13 quy định:

"5. Dự án đang hoạt động màđược ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định củaNghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mứcưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tạiNghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại".

+ Tại Khoản 4c, Điều 14 quy địnhmiễn tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiền thuê đất trong trường hợp:

"4. Kể từ ngày xây dựng hoànthành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:

c) Mười một (11) năm đối với dựán đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dự ánthuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện - kinh tếxã hội khó khăn".

- Tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CPngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nướcquy định:

"d) Mười lăm (15) năm đốivới dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàncó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vựcđặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xãhội khó khăn.

Danh mục lĩnh vực khuyến khíchđầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thựchiện theo quy định của Chính phủ".

- Tại Điểm 19, Mục V, Phần A, Phụlục I danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Đầu tư quy định:

"19. Đầu tư xây dựng, kinhdoanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khukinh tế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định".

- Tại Điểm 55, Phụ lục II danh mụcđịa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Đầu tư quy định:

"55. Các khu công nghiệpđược thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ".

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại công văn số 8265/BKHĐT-QLKKT ngày 18/10/2012 về việc các KCN thuộc diệnđược ưu đãi đầu tư trả lời công văn số 3450/TCT-CS ngày 2/10/2012 của Tổng cụcThuế:

"1. Trước thời điểm Nghịđịnh số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp,khu chế xuất, khu kinh tế có hiệu lực thi hành, việc thành lập Khu công nghiệpđược thực hiện theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư.Theo đó Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thành lậpkhu công nghiệp, KCX, KCNC, KKT không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư (điểmh, khoản 1, Điều 37, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ).

2. Kể từ khi Nghị định số29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chếxuất, khu kinh tế có hiệu lực thi hành Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thànhlập, mở rộng KCN hoặc có trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phêduyệt (Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ).

3. Căn cứ theo các quy địnhtrên, các KCN được thành lập theo Quyết định do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký theoquy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP đủ điều kiện hưởng các ưu đãi theo quyđịnh tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư".

Căn cứ các quy định nêu trên và hồsơ kèm theo, các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhândân tỉnh trên cơ sở văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cũng được coi làkhu công nghiệp thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tưvà phát triển hạ tầng Nam Quang được Nhà nước cho thuê đất tại khu công nghiệpTân Trường, tỉnh Hải Dương để thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Tân Trườngnhưng chưa được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì đề nghị Cục Thuế hướngdẫn Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xác nhận việc được hưởng ưuđãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư để cơ quan thuế có căn cứ thựchiện các thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về thu tiềnthuê đất và pháp luật đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Hải Dương được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn