THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/TTg - QHQT
V/v Phương án bỏ phiếu cho dự thảo Nghị quyết Bổ sung nguồn vốn IDA 16.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 93/TTr-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2011) về Phương án bỏphiếu cho dự thảo Nghị quyết Bổ sung nguồn vốn IDA 16, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý phương án bỏ phiếu"trắng" cho dự thảo Nghị quyết "Bổ sung nguồn vốn lần thứ 16 củaIDA" (IDA16) của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) như kiến nghị của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,thay mặt Chính phủ Việt Nam, gửi công thư cho WB khẳng định Việt Nam bảo lưu ýkiến chưa áp dụng 2 nội dung "Điều khoản trả nợ vốn vay gốc nhanh" và"Điều chỉnh điều khoản vay IDA ưu đãi đối với các quốc gia vay hỗn hợp"trong đợt phân bổ vốn IDA16 đối với các nước có thu nhập thấp và các nước chạmngưỡng thu nhập trung bình ở mức thấp, trong đó có Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng