TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Metal 136.
(Nhà A18/78 Trung Tiền, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV-2013 ngày09/4/2013 của Công ty cổ phần Metal 136 về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, CụcThuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Về chính sách hoàn thuế nhập khẩuđối với hàng hóa nhập khẩu sau đó bán lại toàn bộ lô hàng cho doanh nghiệp chếxuất, đề nghị Công ty CP Metal 136 liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tụchải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóphát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báođể Công ty cổ phần Metal 136 biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng