BỘ TƯ PHÁP
------------------
V/v: Lập dự toán kinh phí bồi thường nhà nước năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011
Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua thực tiễn triển khai quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN), Bộ Tư pháp nhận được phản ánh của các Bộ, ngành và địa phương về khó khăn trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước về kinh phí bồi thường. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này, liên Bộ Tài chính và Tư pháp đang phối hợp soạn thảo Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước.
Trong điều kiện Thông tư liên tịch chưa được ban hành, để kịp thời bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2012, Bộ Tư pháp đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác lập dự toán kinh phí bồi thường nhà nước như sau:
1. Chỉ đạo cơ quan tài chính phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2012 để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách cấp mình, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Đối với các cơ quan nhà nước trực thuộc hệ thống cơ quan ngành dọc từ trung ương đến địa phương, khi lập dự toán kinh phí bồi thường cần kịp thời gửi về cơ quan chủ quản ở trung ương để tổng hợp vào dự toán chung gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ (để biết);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Con nuôi, Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục BTNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn