BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6572/BNN-PC
V/v thống nhất ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2010.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thú y;
- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kèm theo Công văn số 2050/TY-KD ngày01/12/2010 của Cục Thú y, Vụ Pháp chế kính mời đại diện Lãnh đạo đơn vị vàchuyên viên tham dự cuộc họp thống nhất ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành"Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đốivới một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưuthông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn".

Thời gian: 14giờ, thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2010.

Địa điểm: Phònghọp 404, nhà A 10, Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình,Hà Nội.

Chủ trì: Lãnhđạo Vụ Pháp chế.

Đề nghị Quý đơnvị cử đại biểu dự họp theo đúng thành phần và chuẩn bị nội dung góp ý.

Rất mong được sựhợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn