BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6575/BNN-HTQT
V/v Tiến độ chuẩn bị dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO)

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn nhận được công văn số 9630/NHNN-HTQT ngày 30/11/2010 củaNgân hàng Nhà nước thông báo tiến độ chuẩn bị đàm phán các dự án vay vốn Ngânhàng Thế giới WB năm tài khóa 2011. Theo đó Bộ NN&PTNT có dự án Quản lýthủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ đã giaoBan Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi là chủ đầu tư dự án này tại quyếtđịnh số 2443/QĐ-BNN-KH ngày 31/8/2009.

Để đảm bảo tiến độđàm phán dự án năm tài khóa 2011, theo kế hoạch của WB đề xuất, WB sẽ gửi thưvà tài liệu đàm phán cho Việt Nam vào ngày 24/1/2011, dự kiến đàm phán vào ngày14/3/2011 và WB phê duyệt kết quả đàm phán ngày 24/5/2011.

Theo ý kiến của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Bộ NN&PTNT cần hoàn tất thủ tục phê duyệt Báo cáođầu tư, các báo cáo liên quan đến tái định cư, môi trường, xã hội của dự án trướcngày 24/1/2011.

Để trả lời Ngân hàngNhà nước Việt Nam về tình hình chuẩn bị dự án này, Vụ Hợp tác quốc tế đề nghịBan CPO báo cáo Bộ về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị dự án và các mốctiến độ dự kiến phê duyệt các báo cáo nói trên. Trường hợp không đáp ứng đượctiến độ do WB đề xuất, đề nghị Ban CPO sớm có ý kiến về việc đề xuất hiệu chỉnh.Lưu ý để kịp cho năm tài khóa 2011, công tác đàm phán phải được thực hiện trước30/6/2011 (nếu không nguồn vốn cho dự án sẽ được chuyển cho quốc gia khác).

Công văn xin gửivề Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 13/12/2010 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ vàtrả lời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để B/c);
- Cục QLXDCT (B2);
- Các thành viên Tổ CBDA;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Long