BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6576/BTC-NSNN
V/v tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ tiến độ thực hiện thu ngânsách nhà nước những tháng đầu năm 2013, để tập trung nguồn lực thực hiện cảicách tiền lương và chính sách an ninh xã hội, Bộ Tài chính đề nghị:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các cấp chính quyền địaphương tập trung sức tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh,đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra,qua đó tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban ngành vàcác cấp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp tập trung nguồn lựcnhằm đảm bảo cân đối ngân sách, chủ động sử dụng các nguồn tài chính của địaphương để chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ. Riêng đối với tiền lươngvà các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơquan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lươnghưu, trợ cấp người có công và trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc,… và các chếđộ chính sách an sinh xã hội theo quy định phải đảm bảo chi trả kịp thời, khôngđể xảy ra tình trạng nợ lương và các chính sách an sinh xã hội ở các cấp ngânsách.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các đơn vị: TCT, TCHQ, KBNN, Vụ Đầu tư;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp