BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6576/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng chính sách ưu đãi miễn trừ ngoại giao đối với Tổng Lãnh sự quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Tổng Lãnh sự quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được cônghàm số 470/11 ngày 04/10/2011 của Tổng Lãnh Sự Quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Thànhphố Hồ Chí Minh về việc đề nghị áp dụng chính sách ưu đãi miễn trừ ngoại giaođối với hàng hóa nhập khẩu của Tổng Lãnh sự quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Thành phốHồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, 4 mục II Thông tưliên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của Bộ Công thương – BộTài chính – Bộ Ngoại giao thì trường hợp cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quanlãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao nhập khẩu các vật dụngthuộc loại hàng hóa nhập khẩu không có điều kiện nhưng nằm ngoài danh mục tại Phụlục I của Thông tư này thì phải được Bộ Ngoại giao phê duyệt; căn cứ vào phiếuchuyển của Bộ Ngoại giao thì cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự đếnlàm thủ tục miễn thuế tại cơ quan hải quan.

Căn cứ nội dung Công hàm số 167/LT-ƯĐMT ngày 28/11/2011 của Bộ Ngoại giao thì để xem xét xử lý miễn thuếnhập khẩu cho các lô hàng nhập khẩu sử dụng cho công trình xây dựng trụ sở TổngLãnh sự quán Ô-xtơ-rây-li-a, đề nghị Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a cần sớm gửi BộNgoại giao Việt Nam bản sao giấy phép xây dựng và tổng dự toán công trình,trong đó nêu rõ dự kiến khối lượng thiết bị, nguyên vật liệu nhập khẩu hoặc muatại Việt Nam để các cơ quan chức năng Việt Nam xem xét việc miễn thuế nhập khẩuvà hoàn thuế giá trị gia tăng, đồng thời sẽ là căn cứ để các cơ quan chức năngViệt Nam xem xét giải quyết hoàn thuế nhập khẩu cho 04 lô hàng nguyên vật liệudo Công ty Tiên Phong đã làm thủ tục nhận và nhập khẩu thay cho Tổng Lãnh sựquán Ô-xtơ-rây-li-a cũng như giải quyết.

Tổng cục Hải quan xin gửi Tổng Lãnhsự quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hq tp HCM (để biết);
- Vụ HTQT (để t/h, b/c Bộ);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường