BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6577/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu Dự án mở rộng SX giai đoạn 2-GTTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Tổng Công ty thép Việt Nam CTCP
(Số 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 351/VNS-ĐTPTngày 09/12/2011 của Tổng Công ty thép Việt Nam CTCP về việc thuế nhập khẩu đốivới hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư Dự án mở rộng sản xuất giaiđoạn 2-GTTN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét nội dung kiến nghị vàhồ sơ gửi kèm tại công văn số 351/VNS-ĐTPT nêu trên, nội dung phản ánh của TổngCông ty tương tự như nội dung kiến nghị tại các công văn số 996/GTTN-QLDA ngày22/9/2011, công văn số 1259/GTTN-QLDA ngày 06/12/2011 của Công ty cổ phần gangthép Thái Nguyên và đã được Tổng cục Hải quan trả lời cụ thể tại các công vănsố 4915/TCHQ-TXNK ngày 06/10/2011 và công văn số 6481/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2011(đính kèm). Việc giải quyết vướng mắc theo như nội dung kiến nghị tại công vănsố 351/VNS-ĐTPT là vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính. Đề nghị Tổng công tyhướng dẫn Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên liên hệ với Bộ Khoa học và Côngnghệ để xem xét xác nhận số xe ô tô là phương tiện vận tải chuyên dùng nằmtrong dây chuyền công nghệ để áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định hiệnhành.

Tổng cục Hải quan thông báo để TổngCông ty thép Việt Nam CTCP được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ: CST, PC Bộ (để biết);
- C.ty CP gang thép Thái Nguyên;
(P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên)
- Cục Hq Cao Bằng (để t/h);
- Cục HQ Lạng Sơn (để t/h);
- Lưu: VT; TXNK (9b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường