BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6578/TCHQ-TTr
V/v xử lý quyết định ấn định thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố CIENCO6911-222 ngày 19/11/2011 của Công ty cổ phần xây dựng công trình giaothông 69-ANY, địa chỉ 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ ChíMinh về việc ấn định thuế trường hợp tờ khai số 01/NĐT /DQ ngày 14/11/2008 củaChi cục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi,qua xem xét thấy đề nghị của Công ty tại công văn là đúng. Để xử lý việc này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thủ tục hủyQuyết định ấn định thuế đối với tờ khai số 01/NĐT /DQ ngày 14/11/2008 của Chicục Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất và có văn bản thông báo để Công ty cổ phầnxây dựng công trình giao thông 69-ANY được biết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn PTCT (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Viết Hồng -Vụ trưởng TTTC (để b/c);
- Lưu: VT, TTr (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG-THANH TRA TỔNG CỤC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Hồng Tân