BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 657TCT/ĐTNN
V/v chi hỗ trợ và chứng từ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Exxon Mobil Unique Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời văn thư đề ngày 29/11/2004 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) ExxonMobil Unique Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho khách hàng, Tổng cục thuế có ý kiếnnhư sau:

Căncứ hướng dẫn tại Điểm 11, Mục III, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002; Điểm11, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và công văn số5778 TC/TCT ngày 03/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập chứng từ đối vớicác khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại thì: đối với hỗtrợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì Công ty phảicăn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa hai bên, quy chếkinh doanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiềnghi rõ là khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại.Chứng từ này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu tráchnhiệm đối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí kháctheo mức khống chế quy định hiện hành.

Saukhi nhận được tiền hỗ trợ, khách hàng trực tiếp ký hợp đồng khuyến mại với Côngty tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tiền hỗ trợ này theo đúng thoả thuận tạihợp đồng và hạch toán các khoản chi này theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty TNHH Exxon Mobil Unique Việt Nam biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫncụ thể việc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến