UBND TỈNH CÀ MAU SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 658/SXD-KTXD
V/v tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công.

Cà Mau, ngày 08 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Căn cứ Văn bản số 1649/UBND-XD ngày10/4/2013 của UBND tỉnh Cà Mau V/vtham mưu Chủ tịchUBND tỉnh hướng dẫnđiều chỉnh chi phí nhân công;

Căn cứ Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 BộXây dựng V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi tiến hành khảo sát thực tế thị trường trêntoàn địa bàn tỉnh, họp trao đổi và thống nhất với các Sở chuyên ngành có liênquan, Sở Xây dựng kính trình UBND việchướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và một số chi phí có liên quan trong dựtoán chi phí xây dựng công trình như sau: Nội dung hướng dẫn và mức điều chỉnhđược công bố theo Phụ lục được đính kèm tại văn bản này.

Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét quyết định.

(Đính kèm các bảng tổng hợp và phân tích kết quảkhảo sát thực tế; Biên bản làm việc với các Sở có liên quan; một số văn bản cóliên quan khác)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Các thành viên tổ soạn thảo;
- Lưu: VT, P.KTXD, Hn 01/05.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Dân

PHỤ LỤC

(Đính kèm Văn bảnsố 658/SXD-KTXD ngày 08/8/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau)

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂHƯỚNG DẪN:

- Căn cứ Nghị địnhsố 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểuđối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tácxã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuêmướn lao động.

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 củaChính phủ về quản lý chi phíđầu tư xâydựng.

- Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xâydựngvề Hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình.

- Căn cứ Văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 củaBộXây dựngvề hướng dẫn điều chỉnh chiphí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quyđịnh tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

- Căn cứ Văn bản số 1649/UBND-XD ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Cà Mau V/v tham mưu Chủ tịchUBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 06/8/2013 giữa Sở Xâydựng với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương V/v điềuchỉnh dự toán công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP củaChính phủ.

II. PHẦN HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Văn bản này hướng dẫn việc điều chỉnh chi phínhân công và một số chi phí có liên quan trong dự toán các công trình, gói thầusử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của địa phương quản lý để đầu tư. Đồngthời, khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình khác tham khảo nội dunghướng dẫn tại văn bản này để điều chỉnh dự toán.

2. Việc điều chỉnh dự toán để bổ sung cho các góithầu không được làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong trường hợpthật sự cần thiết phải điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư, thì chủ đầu tư căncứ theo các quy định về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư để trình cấp quyết địnhđầu tư để xem xét quyết định.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khốilượng thực hiện hoàn thành thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa cácbên và quy định của nhà nước có liên quan. Trong đó:

- Không được phép điều chỉnh giá đối với phần khốilượng thực hiện trễ tiến độ do lỗi của nhà thầu thi công hoặc không đảm bảochất lượng theo hợp đồng đã ký.

- Không điều chỉnh giá đối với phần khối lượng kýhợp đồng với hình thức hợp đồng trọn gói hoặc theo đơn giá cố định.

4. Hệ số điều chỉnh chi phí công bố trong văn bảnhướng dẫn này là mức tối đa cho phép tham khảo áp dụng để điều chỉnh dự toán.

III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh chi phí xây dựng, thí nghiệm, khảosát:

a) Hệ số điều chỉnh KNC, KM nằmtrong khoảng từ 1,0 đến hệ số điều chỉnh tối đa cho phép được xác định tại bảngcông bố dưới đây (1,0 < KNC, KM ≤ Hệ số điều chỉnh tốiđa cho phép):

Loại dự toán

Tên gọi hệ số điều chỉnh được công bố

Mức công bố tối đa (áp dụng chung cho toàn tỉnh Cà Mau)

Dự toán xây dựng

Chi phí nhân công (hệ số KNC tối đa cho phép sử dụng)

1,17

Chi phí ca máy (hệ số KM tối đa cho phép sử dụng)

1,06

Dự toán khảo sát, thí nghiệm

Chi phí nhân công (hệ số KNC tối đa cho phép sử dụng)

1,17

b) Phương pháp tính toán điều chỉnh dự toán:

- Đối với dự toán áp dụng các bộ đơn giá hiệnhành đang công bố:Chi phí nhân công, máy điều chỉnh mới bằng chi phínhân công, ca máy tính toán theo các bộ đơn giá do Sở Xây dựng công bố hiệnhành nhân với hệ số điều chỉnh nêu tại khoản a, mục 1 của văn bản này. Các bộđơn giá hiện hành gồm các bộ đơn giá do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 233/QĐ-SXD ngày 03/10/2011(Đơn giá phần lắp đặt), 234/QĐ-SXD ngày03/10/2011(Đơn giá phần xây dựng), 263/QĐ-SXD ngày 03/10/2011(Đơngiá phần khảo sát xây dựng); 264/QĐ-SXD ngày 08/11/2011(Đơn giá phầnthí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xâydựng).

- Đối với dự toán đã lập theo các bộ đơn giáđã công bố trước đây (trước ngày 01/10/2011):Chi phí nhân công, máyđiều chỉnh mới bằng chi phí nhân công, ca máy đã tính toán nhân các hệ số điềuchỉnh theo Văn bản số 07/SXD-KTXD ngày 06/01/2012 của Sở Xây dựng, sau đó nhântiếp với hệ số điều chỉnh nêu tại khoản a, mục 1 của văn bản này.

2. Điều chỉnh một số chi phí khác:

a) Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%)trong dự toán xây dựng công trình như chi phí trực tiếp khác; chi phí nhà tạmtại hiện trường để ở và điều hành thi công; thu nhập chịu thuế tính trước; chiphí quản lý dự án, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công được tínhtheo quy định hiện hành của Nhà nước. Những mục chi phí cho những phần việc đãthực hiện hoàn thành trước khi điều chỉnh dự toán và đã được phê duyệt như: chiphí thiết kế xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì không đượcphép điều chỉnh.

b) Đơn giá vận chuyển, bốc xếp hàng hóa vật liệuxây dựng tỉnh Cà Mau công bố kèm Quyết định số 82/QĐ-SXD ngày 10/4/2012 của SởXây dựng được điều chỉnh đối với dự toán phê duyệt để tổ chức lựa chọn thầu thicông như sau:

- Đơn giá vận chuyển đường bộ, vận chuyển đườngsông (tại Phần II và III của tập đơn giá) được nhân với hệ số điều chỉnh 1,06.

- Đơn giá bốc xếp, trung chuyển (tại Phần IV củatập đơn giá) được nhân với hệ số điều chỉnh 1,17.