BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 658/TCHQ-KTTT
V/v: Biên lai thuế nhập khẩu, TTĐB xe ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: Cụccảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt

Trảlời công văn 40/C26 (P4) ngày 12/01/2005 của Cục cảnh sát Giao thông Đường bộ -Đường sắt về biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô MercedesBenz E240 do Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam (VTC)nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 108/NKD ngày 6/1/2004 tại Chi cục Hải quancửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

CụcHải quan Thành phố Hải Phòng đã thu thuế chiếc xe ô tô nêu trên theo quyết địnhkhấu trừ số 31/QĐ /KT ngày 06/1/2004, khấu trừ thuế từ số tiền thuế nhập khẩu,thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn tại quyết định hoàn thuế số 2554/QĐ /HT ngày12/11/2003, số thuế này được hoàn từ số thuế đã nộp vào Ngân sách Nhà nước theobiên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 011590 và 012690, biên lai thuế tiêuthụ đặc biệt số 003751. Do vậy, tại các biên lai thuế nêu trên đã bao gồm tiềnthuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô Mercedes Benz E240 nhậpkhẩu theo tờ khai hải quan số 108/NKD ngày 6/1/2004 và quyết định khấu trừ số31/QĐ/KT ngày 06/1/2004 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng là chứng từ xácnhận Công ty VTC đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệtcho lô hàng. Trong trường hợp này Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng không cấpbiên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho lô hàng là đúng quy định.Quyết định khấu trừ số 31/QĐ/KT ngày 06/1/2004 kèm theo bản sao biên lai thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu số 011590 và 012690; bản sao biên lai thuế tiêu thụđặc biệt số 003751 và bản sao quyết định hoàn thuế số 2554/QĐ/HT ngày12/11/2003 sẽ thay thế cho biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệttrong hồ sơ đăng ký xe ôtô Mercedes Benz E240 nêu trên với cơ quan Công an.

Tổngcục Hải quan xin trả lời để Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt đượcrõ.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để báo cáo)
- Lưu VT, Vụ KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An