BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6583/TCHQ-KTSTQ
V/v phân loại mặt hàng thẻ nhớ NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Công ty cổ phần FPT
(Địa chỉ: Tòa nhà FPT, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2263/FPT-FAFngày 09/10/2009 của Công ty cổ phần FPT về việc truy thu thuế đối với mặt hàngthẻ nhớ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003 của Bộtrưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 củaBộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTCngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóatheo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Căn cứ kết quả phân tích phân loạihàng hóa số 1849/TCHQ-PTPLMB ngày 21/12/2007 của Trung tâm phân tích phân loạihàng hóa XNK miền Bắc;

Căn cứ kết quả giám định kỹ thuậtsố 158/N5 .9/TĐ ngày 10/6/2009 của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng 3;

Thì mặt hàng thẻ nhớ để lưu trữthông tin (dữ liệu về âm thanh, hình ảnh, … được sắp xếp và lưu trữ dưới dạngđiện tử số hóa) dùng trong các máy ảnh số, điện thoại di động, … được phân loạivào nhóm 8523, mã số 8523909000.

Trong quá trình giải quyết vụ việcnày, Tổng cục Hải quan đã lắng nghe, giải quyết các vướng mắc do Công ty cổphần FPT nêu ra, đã có nhiều công văn trả lời Công ty cổ phần FPT. Việc giảiquyết của Tổng cục Hải quan là có căn cứ pháp luật, phù hợp với thực tế hànghóa, có lý, có tình.

Theo đề nghị của Công ty cổ phầnFPT tại công văn số 2263/FPT-FAF ngày 09/10/2009, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo củalãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trả lời cuối cùng về mã số và mức thuếsuất cho mặt hàng thẻ nhớ này như sau:

Mặt hàng thẻ nhớ để lưu trữ thôngtin (dữ liệu về âm thanh, hình ảnh, … được sắp xếp và lưu trữ dưới dạng điện tửsố hóa) dùng trong các máy ảnh số, điện thoại di động, … do Chi nhánh Công tycổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (Chi nhánh FPT) và các doanh nghiệpkhác nhập khẩu, có mã số 8523909000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (haimươi phần trăm);

Yêu cầu Công ty cổ phần FPT chỉ đạoChi nhánh FPT thực hiện nộp đủ tiền thuế truy thu theo quyết định số 1971/QĐ-TCHQ ngày 07/10/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần FPT biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bộ Tài chính (Đ/c Tuấn, để báo cáo);
- Tổng cục trưởng TCHQ (để báo cáo);
- Chi nhánh Cty cổ phần FPT (thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ, Cục KTSTQ (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc