BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6588 TC/TCT
V/v Thuế NK và thuế GTGT đối với dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Giao thông vận tải
-Ban quản lý dự án 85

Bộ Tài chính nhận được công văn số 265/BQL-KHDA2 ngày 22/4/2003 của Ban quản lý dự án 85 và công văn số 108/HTV-KD không đề ngày của Công ty dịch vụ vận tải (Bộ Giao thông vận tải) đề nghị miễn hoặc cấp vốn để nộp thuế nhập khẩu (NK) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu cung cấp cho dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân (gói thầu số 4), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4/5/2001 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 về việc thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và Hợp đồng số 4/HVT/2002 ngày 18/1/2002 ký giữa Ban quản lý dự án 85 với Liên doanh Matsushita và Itochu cung cấp, Ban quản lý dự án thuộc đối tượng nộp thuế NK, thuế GTGT. Nguồn vốn để nộp thuế NK, thuế GTGT là vốn đối ứng do Ngân sách Nhà nước cấp.

Để thực hiện đúng quy định trên đây, đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ban quản lý dự án làm thủ tục để được giải quyết cấp vốn đối ứng cho dự án và thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định.

Đối với gói thầu số 4, trong thời gian chưa giải quyết được nguồn vốn đối ứng để nộp đối với hàng nhập khẩu, Bộ Tài chính đồng ý đẻ Ban quản lý dự án làm thủ tục giải phóng hàng nhập khẩu phục vụ thi công, không tính phạt nợ thuế và cưỡng chế xuất nhập khẩu đối với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong thời gian làm thủ tục xin cấp vốn đối ứng, nhưng không quá ngày 30/9/2003.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, BAn quản lý dự án sớm triển khai thực hiện thủ tục xin cấp vốn đối ứng bổ sung để nộp thuế. Bộ Tài chính sẽ không xem xét giải quyết cụ thể theo từng trường hợp vướng mắc phát sinh./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung