BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 659/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ nhà ở

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 235/CT-THDT ngày 15/01/2007 của Cục thuế tỉnh Long An về vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc không thu lệ phí trước bạ đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập qua hình thức phát triển riêng lẻ đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và hướng dẫn rõ thêm tại công văn số 420 TCT-TS ngày 22/01/2007 của Tổng cục Thuế (công văn đính kèm).

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An nghiên cứu và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương