BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 659/TCTHADS-VP
V/v triển khai, thực hiện Chị thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chứcNgành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc, Tổng cục yêu cầu Thủtrưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thểsau:

1. Triển khai, quán triệt nội dungChỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tới các đơn vịtrực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, đồngthời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị trong đơn vị.

2. Thủ trưởng các đơn vị, Cụctrưởng Cục Thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự nêucao trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu thực hiện quy định không uốngrượu, bia của cán bộ, lãnh đạo quản lý theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường công tác kiểm traviệc thực hiện Chỉ thị đối với các đơn vị cấp dưới, kịp thời chấn chỉnh, xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm trong đơn vị.

3. Các đơn vị bổ sung tiêu chí khônguống rượu, bia trong ngày làm việc vào quy chế làm việc, quy chế bìnhxét thi đua và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức hàng năm của đơn vị.

4. Đề nghị các cấp ủy Đảng chỉ đạocác tổ chức đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị xửlý đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị vi phạm những quyđịnh của Chỉ thị, thông báo với Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ,công chức, người lao động biết để có biện pháp xử lý.

Nhận được Công văn này, Thủtrưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện, định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm hoặc đột xuất báo cáo tình hìnhthực hiện Chỉ thị về Tổng cục. Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm đôn đốc, theodõi việc triển khai thực hiện, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số02/CT-BTP trong toàn Ngành, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tư pháp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng
(để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Đảng ủy Tổng cục (để chỉ đạo);
- Lãnh đạo Tổng cục (để biết);
- Văn phòng Bộ
(để phối hợp);
- Lưu: VT.

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành