VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
V/v: tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1135/BKH-QLĐT ngày 01 tháng 3 năm 2012, số 3550/BKH-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2012 và số 5378/BKH-QLĐT ngày 23 tháng 7 năm 2012, ý kiến Bộ Tư pháp tại văn bản số 2006/BTP-PLQT ngày 15 tháng 3 năm 2012 và số 6452/BTP-PLQT ngày 14 tháng 8 năm 2012 về việc tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng đến hết năm 2013 và tổ chức đào tạo, hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu đăng ký, đăng tải Kế hoạch đấu thầu, Thông báo mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu lên Hệ thống đấu thầu qua mạng.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, địa phương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức cho các chủ đầu tư, bên mời thầu đăng ký và đăng tải các thông tin đấu thầu qua mạng. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện của mình, các cơ quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ để thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; PCN Phạm Viết Muôn; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn