BỘ TÀI CHÍNH
--------
V/v: Xác định trị giá tính thuế đối với xe ô tô chuyển nhượng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Bộ Tài chính nhận được báo cáo của Cục Hải quan địa phương về việc phát sinh vướng mắc đối với các trường hợp chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam từ thời điểm Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đến thời điểm Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực (từ ngày 01/11/2013 đến ngày 28/03/2014), Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thì trị giá tính thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam từ ngày 01/11/2013 đến ngày 28/03/2014 được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế - BTC (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (46).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường