BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6593/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc về thuế GTGT và thuế NK đối với tàu đánh cá

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1950/HQBRVT-TXNKngày 09/7/2015 của Cục Hải quan tỉnh Rà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vềthuế GTGT đối với hàng hóa là máy thủy, hộp số máy thủy nhập khẩu để đóng mới,nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 90 CV trở lên làm nghề khai tháchải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản và thuế nhập khẩu đốivới máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được để đóng mới, nâng cấp tàucó tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1) Về thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTCngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính, thì:“Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc,thiết bị, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được đểđóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

Các nội dung không được hướng dẫn tại Điều này đượcthực hiện theo quy định hiện hành về thuế.”

Theo quy định tại khoản 12 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì:“Hàng hóa của cơ sở đóng tàu được miễnthuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và được miễn thuế nhậpkhẩu đối với:

a) Các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sảncố định đáp ứng điều kiện nêu tại điểm a khoản 7 Điều này;

b) Phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền côngnghệ để tạo tài sản cố định.

… …

c) Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ choviệc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được.”

Trường hợp hàng hóa được doanh nghiệp nhập khẩu đểphục vụ dự án đóng tàu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì được miễn thuế nhậpkhẩu. Việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế; hồ sơ, thủ tụcmiễn thuế; báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu thựchiện theo quy định tại Điều 104, Điều 105, Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiếtbị, nguyên liệu, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để bán cho doanhnghiệp khác đóng mới, nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính từ 400 CV trởlên thì không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

2) Về thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan đã chuyển vướng mắc của Cục Hải quantỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chủ trì xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh BàRịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng