BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 66/BXD-KTXD
V/v: Chi phí máy thi công.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Cavico Việt Nam

Trả lời văn bản số 112/CV /CVC-2009 ngày 16/3/2009 của Côngty TNHH Cavico Việt Nam về chi phí máy thi công; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất,điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước vàphương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đểxây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dựtoán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với gói thầu thi công đường hầm dẫn nước, hầm đứng vàtháp điều áp tại dự án thuỷ điện Đam'Bri như nêu tại văn bản số112/CV /CVC-2009, việc áp dụng giá ca máy căn cứ vào nội dung hồ sơ mời thầu, hồsơ dự thầu và hợp đồng ký kết giữa các bên. Việc thanh toán, quyết toán hợpđồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Công ty TNHH Cavico Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh