BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 66/TCHQ-GSQL
V/v gửi mẫu đi nước ngoài để phân tích

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

Văn phòng Ban chỉ đạo 33
(Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Trả lời công văn số 288/VP33 và 289/VP33 ngày 23/12/2008 củaVăn phòng Ban chỉ đạo 33 – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ghi tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III, Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sáthải quan, đề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo 33 hướng dẫn ông Thomas George Boivin –quốc tịch Canada mang các mẫu môi trường (đất, bùn, nước …) và các mẫu sinhphẩm (máu, sữa, thịt gà, vịt …) sang Canada và ông Phạm Thế Tài – quốc tịchViệt Nam mang các mẫu môi trường và các mẫu sinh phẩm như trên sang Đại họcEhime (Nhật Bản) trực tiếp liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốctế nơi dự kiến xuất cảnh để được giải quyết thủ tục cụ thể theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng Ban chỉ đạo 33 – BộTài nguyên và Môi trường biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội, TP. HCM, TP. Đà Nẵng (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh