BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 660/BHXH-CSYT
V/v Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24 tháng 9 năm 2008, liên Bộ Ytế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC hướng dẫnthực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Đểthống nhất triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn nhưsau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Người thuộc hộ gia đình (trừnhững người thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc, người tham gia BHYT tự nguyệnthẻ BHYT còn giá trị sử dụng, trẻ em dưới sáu tuổi, những người đang thực hiệnBHYT của các chương trình, dự án của Nhà nước hoặc các tổ chức quốc tế, tổ chứcphi Chính phủ hỗ trợ) có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 130% mứcthu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộnghèo áp dụng trong giai đoạn 2006 – 2010, cụ thể như sau:

- Khu vực nông thôn từ 201.000 đồngđến 260.000 đồng/người/tháng.

- Khu vực thành thị từ 261.000 đồngđến 338.000 đồng/người/tháng.

1.2. Danh sách hộ cận nghèo vànhững người thuộc hộ gia đình cận nghèo do ngành Lao động – Thương binh và Xãhội xác lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Mức đóng, phương thức đóng vàcấp thẻ BHYT.

2.1. Mức đóng: Mức đóng BHYT hàngtháng đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo (kể cả học sinh, sinh viên thamgia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo) bằng 3% mức lương tối thiểu chung, trongđó:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tốithiểu 50% mức đóng BHYT, tùy theo khả năng ngân sách địa phương và huy động cácnguồn khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngquyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèotự đóng phần còn lại.

2.2. Phương thức đóng:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèothực hiện đóng BHYT trực tiếp cho cơ quan BHXH huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (gọi tắt là BHXH huyện) hoặc Đại lý thu BHYT tại xã, phường, thịtrấn (gọi tắt là xã).

- Cơ quan BHXH huyện có trách nhiệmthông báo rộng rãi việc tham gia BHYT theo hộ gia đình cận nghèo đến nhân dântrên địa bàn xã cụ thể: về địa điểm, thời gian thu phí, mức đóng, thời gian trảthẻ BHYT và thời gian thẻ BHYT bắt đầu có giá trị sử dụng.

- Căn cứ vào Danh sách hộ gia đìnhcận nghèo đã được phê duyệt, BHXH huyện cử cán bộ thu trực tiếp xuống tại xã đểtiếp nhận yêu cầu tham gia BHYT, thu tiền (phần đối tượng phải đóng) đối vớingười thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT.

Trường hợp cơ quan BHXH không trựctiếp mà ủy quyền cho Đại lý thu BHYT tại xã nơi đối tượng cư trú tiếp nhận yêucầu tham gia BHYT, thu tiền (phần đối tượng phải đóng) thì chuyển cho Đại lýthu BHXH Danh sách hộ gia đình cận nghèo đã được phê duyệt làm căn cứ thu tiềncủa đối tượng tham gia BHYT.

2.3. Trình tự thu và cấp thẻ BHYT:

2.3.1. Trình tự thu:

- Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đìnhcận nghèo tham gia BHYT ghi đầy đủ các thông tin vào tờ khai Đăng ký tham giaBHYT (mẫu 01/CN ) theo hướng dẫn của Đại lý thu hoặc cán bộ thu của cơ quan BHXH.

- Đại lý thu hoặc cán bộ thu của cơquan BHXH tiếp nhận tờ khai đăng ký tham gia BHYT kiểm tra, đối chiếu với Danhsách hộ gia đình cận nghèo đã được phê duyệt, nếu đảm bảo xác thực, thì Đại lýthu hoặc cán bộ thu của cơ quan BHXH ký vào tờ khai để xác định trách nhiệm củamình, đồng thời tính toán mức đóng, chốt sổ phải đóng của cá nhân hoặc hộ giađình; thực hiện việc thu tiền và viết Biên lai thu tiền theo Mẫu C38-BB, trảcho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình 01 liên Biên lai thu tiền.

- Căn cứ vào tờ khai và Biên laithu tiền, Đại lý thu hoặc cán bộ thu của cơ quan BHXH lập Danh sách người thuộchộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT (lần lượt theo từng hộ gia đình) chi tiếttừng xã (theo mẫu 01H/CN), sau đó nộp tờ khai, danh sách cùng số tiền thu đượcvề cơ quan BHXH chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

- Cơ quan BHXH nhận tiền, tờ khai,Danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT, đối chiếu, kiểm tratờ khai, Danh sách tham gia BHYT với Danh sách hộ gia đình cận nghèo đã đượcphê duyệt, đối chiếu số tiền phải nộp với số tiền thực nộp, ký xác nhận trênDanh sách tham gia BHYT; viết phiếu thu, trả cho Đại lý thu hoặc cán bộ thu củacơ quan BHXH 01 liên Phiếu thu tiền.

2.3.2. Trình tự cấp thẻ BHYT:

- Cơ quan BHXH căn cứ vào Danh sáchngười thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT đã đóng tiền, tổ chức in thẻBHYT và cấp phát kịp thời cho đối tượng tham gia BHYT theo quy trình in và cấpthẻ BHYT quy định tại điểm 3.2 mục 3 phần VI công văn số 29/BHXH-TN ngày11/02/2008 của BHXH Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện.

- Mẫu thẻ BHYT thực hiện theo quyđịnh ban hành kèm theo Quyết định số 4459/QĐ-BHXH ngày 11/11/2005 và Quyết địnhsố 2550/QĐ-BHXH ngày 12/6/2006 của BHXH Việt Nam.

- Mã thẻ BHYT: Thực hiện theo quyđịnh tại công văn số 856/BHXH-BT ngày 4/4/2008 của BHXH Việt Nam.

- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng 1 năm.

3. Quyền lợi của người tham giaBHYT

Quyền lợi của người thuộc hộ giađình cận nghèo tham gia BHYT thực hiện theo quy định tại khoản 1, mục III, Thôngtư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Tàichính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT tự nguyện.

4. Quản lý, sử dụng nguồn thuBHYT

- Số thu BHYT của người thuộc hộgia đình cận nghèo được phân bổ, quản lý, sử dụng như số thu của đối tượng thamgia BHYT tự nguyện, cụ thể:

- Số thu do ngân sách Nhà nước vànguồn khác hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT được chuyểntoàn bộ vào quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

- Số thu do người thuộc hộ gia đìnhcận nghèo tham gia BHYT tự đóng được quản lý và sử dụng như hướng dẫn tại điểma, khoản 6, mục I, Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/12/2007của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 hướng dẫn thực hiện BHYT tựnguyện.

Riêng khoản 5% trích trên số thu dongười cận nghèo tham gia BHYT tự đóng, dành chi hoạt động phối hợp, tổ chứcthực hiện việc thu đóng, phát hành thẻ BHYT và hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnhđược giành toàn bộ để chi hoa hồng cho Đại lý thu BHYT.

5. Chế độ thống kê, báo cáo

5.1. Đối với BHXH huyện:

- Hàng tháng lập Danh sách ngườithuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT đã được cấp thẻ BHYT chi tiết từng xã(theo mẫu 01H/CN) gửi cơ quan BHXH tỉnh, trước ngày 5 tháng sau.

- Hàng quý lập Báo cáo thu BHYT đốitượng cận nghèo (mẫu 01H/TCN), tình hình chi BHYT (mẫu 14a, b ban hành tạiQuyết định số 1005/QĐ-BHXH ngày 27/7/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, bổsung thêm chỉ tiêu đối tượng cận nghèo vào phần BHYT tự nguyện) gửi cơ quanBHXH tỉnh.

5.2. Đối với BHXH tỉnh:

- Hàng tháng tổng hợp đối tượngthuộc hộ gia đình cận nghèo đã được cấp thẻ BHYT chi tiết từng huyện (theo mẫu01T/CN) gửi Sở Tài chính vật giá, trước ngày 10 tháng sau, làm căn cứ để Sở Tàichính chuyển tiền cho cơ quan BHXH.

- Hàng quý lập báo cáo tổng hợp thuBHYT đối tượng cận nghèo (mẫu 01T/THT), tình hình chi BHYT (mẫu 14a, b ban hànhtại Quyết định số 1005/QĐ-BHXH ngày 27/7/2007 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam,bổ sung thêm chỉ tiêu đối tượng cận nghèo vào phần BHYT tự nguyện) gửi BHXHViệt Nam.

Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo cácphòng chức năng, BHXH các huyện triển khai BHYT cho người thuộc hộ gia đình cậnnghèo kịp thời, thuận tiện. Đối với trường hợp người thuộc hộ gia đình cậnnghèo đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác, thẻ BHYT còn giá trị sửdụng, thì tiếp tục sử dụng thẻ và được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định chođến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- TGĐ, các PTGĐ;
- Lưu: VT, CSYT (02 bản)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương