TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 660/TCHQ-KTTT
V/v: Gtt hàng hóa nhập khẩu từ Khu TM Lao bảo vào nội địa

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 655/HQQT-NV ngày 27/2/2004 của Cục Hải quan Quảng Trị về giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu thương mại Lao Bảo nhập khẩu vào nội địa. Về vấn đề này, sau khi trao đổi ý kiến với Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ các Thông tư số 118/2003/TT /BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003, số Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính.

Công văn số 5464TC/CSTC ngày 26/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu thương mại Lao Bảo vào nội địa đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không có sự phân biệt riêng cho các khu kinh tế ở Việt Nam và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC công văn số 5782 và 5784/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Trị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh Quảng Trị (để biết)
- Lãnh đạo Tổng cục(5)
- Lưu VP, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Thị Bình An