BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 660/TCT-CS
V/v thuế GTGT cơ quan hải quan truy thu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế TP.Hà Nội.

Trả lời công văn số 19875/CT-HTr ngày 04/08/2011 của CụcThuế TP.Hà Nội về việc khoản thuế GTGT cơ quan hải quan truy thu bổ sung đốivới hàng hóa nhận ủy thác nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định: “Khai bổ sung hồsơ khai thuế

1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế,thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khaithuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sunghồ sơ khai thuế.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sunghồ sơ khai thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hànghóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan pháthiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đếnsố thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hảiquan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuếtại trụ sở của người nộp thuế.”

Tại điểm 2.2 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Cơ sở kinhdoanh xuất nhập khẩu là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuếnhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác cho các cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận ủythác lập chứng từ như sau:

Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủythác, nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hóa đơn GTGT để cơ sở điủy thác nhập khẩu làm căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hànghóa ủy thác nhập khẩu…

Hóa đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác ghi:

(a) Giá bán chưa có thuế GTGT bao gồm: giá trị hàng hóa thựctế nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoảnphải nộp theo chế độ quy định ở khâu nhập khẩu (nếu có).

(b) Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo số thuếđã nộp ở khâu nhập khẩu.

(c) Tổng cộng tiền thanh toán (= a + b)

Cơ sở nhận nhập khẩu ủy thác lập hóa đơn GTGT riêng để thanhtoán tiền hoa hồng ủy thác nhập khẩu.”

Tại điểm 1.22, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Hàngchuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuấtkhẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất,gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu đã ký vớinước ngoài.

Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT trong trường hợpnày do cơ quan Hải quan giải quyết. Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý khôngthu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo đúng nội dung quy địnhthủ tục hồ sơ miễn thuế, xét miễn thuế, tạm miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu hiệnhành.”

Tại mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Hàng hóa thuộcdiện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định nếu thay đổi mục đích sửdụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hảiquan nơi đăng ký tờ khai hải quan. Thời điểm tính thuế GTGT từ thời điểm chuyểnmục đích sử dụng. Tổ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kêkhai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.”

Trường hợp Công ty TNHH SOVINA có nhận nhập khẩu ủy thác choCông ty TNHH Konishi Việt Nam nguyên liệu sản xuất và gia công vòng bi để xuấtkhẩu. Theo quy định tại điểm 1.22, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTCnêu trên và tại mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quá thời hạnmà doanh nghiệp không xuất khẩu thì phải kê khai nộp thuế GTGT bổ sung. Tuynhiên một số nguyên vật liệu còn lại đã quá thời hạn xuất khẩu nhưng không kêkhai nộp thuế bổ sung nên cơ quan hải quan phải truy thu, xử phạt do đó, khôngcó cơ sở để kê khai điều chỉnh, bổ sung theo Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tìnhhình thực tế để xử lý theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế -BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn