BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6603/BNN-KH
V/v: Cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Căncứ Quyết định số 846/QĐ-BNN-KH ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việcbổ sung vốn nhập bù thuốc bảo vệ thực vật DTQG;
Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-BNN-KH ngày 30/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua bổ sung thuốc bảovệ thực vật năm 2010;
Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương xin cấp vốn dựtrữ quốc gia (công văn số 747/BVTV .1-TCKT ngày 6/12/2010), Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Để thực hiện nhiệmvụ dự trữ quốc gia nhà nước giao, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ươngđã mua và đưa vào kho DTQG với số lượng 52 tấn thuốc Bassa 50EC và 19,5 tấnSutin 5 EC. Tổng số vốn để mua thuốc là 10.288.000.000 đồng. Đề nghị BộTài chính cấp tạm ứng 70% giá trị lô hàng là 7.201.600.000 đồng, từ nguồndự toán vốn mua thuốc năm 2010 cho Công ty. Số tiền này đề nghị chuyển về tàikhoản 1480 101 200 100 161 tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT - Chi nhánh Tây HàNội, của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Đề nghị Bộ Tài chínhquan tâm, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T. Cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Ngân sách (Bộ TC);
- Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 TW;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp