BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6604/BNN-KH
V/v: Giá bán thuốc khử trùng xông hơi dự trữ quốc gia.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị địnhsố 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháplệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi chủng loại thuốc khử trùng xônghơi dự trữ quốc gia, tại văn bản số 2871/VPCP-KTTH ngày 4/5/2010 của Văn phòngChính phủ;

Căn cứ văn bảnsố 2124/BNN-KH ngày 6/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việcbán đấu giá thuốc khử trùng xông hơi dự trữ quốc gia;

Theo đề nghị củaCông ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, tại công văn số 307/VFC ngày 25/11/2010 vềviệc xây dựng phương án giá bán thuốc khử trùng xông hơi dự trữ quốc gia theoquy định hiện hành của nhà nước, với giá bán tối thiểu tại cửa kho dự trữ quốcgia (chưa có VAT) như sau:

- Thuốc MethylBromide 72.229 đồng/kg

- Thuốc Quickfos161.433 đồng/kg

(Về cụ thể cóp/a giá của Công ty CP Khử trùng Việt Nam kèm theo).

Riêng lô hàng3.650 kg Methyl Bromide kém phẩm chất, yêu cầu Công ty cổ phần Khử trùng ViệtNam phải thành lập Hội đồng đánh giá lại chất lượng, làm rõ nguyên nhân kháchquan hay chủ quan để có văn bản hồ sơ báo cáo các Bộ, ngành xử lý sau.

Qua xem xét hồsơ về phương án giá của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thống nhất đề nghị Bộ Tài chính sớm tổ chức thẩm địnhphương án giá bán tối thiểu thuốc khử trùng xông hơi dự trữ quốc gia.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Khử trùng Việt Nam;
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp