TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6607/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn bán vé máy bay của Hãng hàng không nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:

Văn phòng Bán vé Hãng Hàng Không Japan Airlines
Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
MST: 0301551258

Trả lờivăn thư ngày 31/7/2012 của Văn phòng Bán vé Hãng Hàng Không Japan Airlines (gọitắt là Văn phòng) về hóa đơn bán vé máy bay của Hãng hàng không nước ngoài, Cụcthuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b khoản 1 điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Ngườibán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hànghoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng đểcho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nộibộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hànghoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nộidung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không đượctẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụngmực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc inđè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).”;

- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điệntử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Vănphòng bán vé Hãng hàng không Japan Airlines là chi nhánh của hãng hàng khôngnước ngoài được phép bán vé hành khách, vận đơn tại Việt Nam. Khách hàng tại Việt Nam mua vé máy bay của hãnghàng không nước ngoài bằng phương thức giao dịch điện tử, khách hàng thanh toánbằng thẻ tín dụng cho văn phòng bán vé tại TP. Hồ Chí Minh thì Văn phòng bán vétại TP. Hồ Chí Minh phải xuất vé điện tử cho khách hàng. Vé điện tử được sửdụng như mẫu vé điện tử theo quy định Hiệp hội hàng không quốc tế và phải được Vănphòng khởi tạo và làm thủ tục thông báo phát hành theo quy định tại Điều 7Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011.

Cục Thuế TP. thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P. PC;
- Web Cục
- Lưu: HC, TTHT.
1697 – 190532/12 lltuyen

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga