BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6608/BNN-HTQT
V/v: Triển khai dự án HTKT tăng cường năng lực SPS - GMS do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Vụ Kinh tế đối ngoại)

Phúc đáp công văn 7268/BKH-KTĐN ngày 12/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có văn bản khẳngđịnh việc làm đầu mối của Việt Nam về việc triển khai dự án tăng cường năng lựcSPS cho các nước tiểu vùng Mê kông do ADB tài trợ, Bộ Nông nghiệp có ý kiến nhưsau:

1. Dựa trên ý kiếnthống nhất của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Y tế và các Cụcliên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT về nội dung và kế hoạch triển khai các hoạtđộng tại Biên bản làm việc ngày 12/8/2010 giữa ADB với các Bộ ngành và Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Văn phòng SPS Việt Nam - Vụ Hợp tác quốc tế làcơ quan đầu mối điều phối triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phía ViệtNam.

2. Bộ Nông nghiệpvà PTNT sẽ có Thư đồng thuận "no-objection" gửi ADB về việc tiếp nhậntriển khai dự án kỹ thuật chuẩn bị cho Dự án vốn vay của ADB theo thư đề nghịngày 02/12/2010 của ADB.

Bộ Nông nghiệp vàPTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trân trọng cảm ơnsự hợp tác của quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu: VT-HTQT (LTH 05)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Long