BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0660 TM/XNK
V/v chuyển hàng chưa tái xuất sang tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2001

Kính gửi:Tổng công ty Xăng dầu

Trả lời Công văn số 0316/XD-XNK ngày 14/3/2001 củaTổng công ty Xăng dầu về việc chuyển một số lô hàng xăng dầu đã tạm nhập nhưngchưa tái xuất hết sang tiêu thụ nội địa,

Căn cứ Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăngdầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày4/2/1999 của Bộ Thươngmại;

Căn cứ Quyết định số 0556/2000/QĐ-BTM ngày 3/4/2000của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập táixuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999của Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Tổng công ty Xăng dầu đượcchuyển vào tiêu thụ nội địa 166,765 tấn diesel và 274,895 tấn ma dút đã tạmnhập nhưng chưa tái xuất hết, trong đó gồm:

- 166,765 tấn diesel 1% S đã tạm nhập theo tờ khainhập khẩu số 124 KV3/TN ngày 26/6/2000, đã được cơ quan hải quan cho gia hạnđến 23/12/2000.

- 200,374 tấn ma dút đã tạm nhập theo tờ khai nhậpkhẩu số 71NXD/TNTX ngày 31/8/2000, đã được cơ quan hải quan cho gia hạn đến1/1/2001.

- 74,521 tấn ma dút đã tạm nhập theo tờ khai tạmnhập khẩu số 109 NXD/TNTX ngày 14/12/2000.

Số lượng xăng dầu trên được tính trừ vào chỉ tiêunhập khẩu diesel và ma dút Bộ Thương mại đã giao cho Tổng công ty. Tổng công tyXăng dầu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định trước khichuyển hàng vào tiêu thụ và các quy định tại Quy chế kinh doanh tạm nhập táixuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 vàQuyết định số 0556/2000/QĐ-BTM ngày 3/4/2000 của Bộ Thương mại.

Tổng công ty Xăng dầu cần tăng cường theo dõi, bảođảm giải quyết thủ tục cho các trường hợp phát sinh trong thời hạn quy định.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/3/2001.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm