BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 661/UBCK-QLKD
V/v đóng, mở đại lý nhận lệnh

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cáccông ty chứng khoán

Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 củaBộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổchức và hoạt động công ty chứng khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có hiệu lực thihành từ ngày 10/04/2009. Liên quan đến đại lý nhận lệnh, Quyết định số126/2008/QĐ-BTC đã nêu rõ:

- Tại khoản 9 Điều 1: quy định “bỏ Điều 11 về Đạilý nhận lệnh”;

- Tại Điều 2: quy định trong thời hạn một (01) năm kểtừ ngày Quyết định này có hiệu lực, các công ty chứng khoán đã lập đại lý nhận lệnhthực hiện các thủ tục đóng đại lý nhận lệnh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhànước trước năm (05) ngày làm việc kể từ ngày đại lý nhận lệnh ngừng hoạt độngkèm theo biên bản thanh lý hợp đồng đại lý.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các côngty biết và yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm quy định trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLKD.

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH
Phạm Hồng Sơn