BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6610/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 3526/HQHCM-GSQL ngày 07/12/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việcxin chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa TânSơn Nhất (TCS), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương thành lập kho ngoại quan có diệntích 1.000 m2 tại địa chỉ số 46-48 đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình,thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) làchủ sở hữu.

2. Cục Hải quan thành phố HồChí Minh căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quanđể hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnhhồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập kho ngoại quan, nếuđáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quanxem xét ra quyết định thành lập theo quy định.

3. Việc thành lập kho ngoạiquan chuyên dùng chứa vàng Tổng cục Hải quan sẽ xem xét trả lời sau khi có ýkiến của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh