VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6610/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định khung giữa Việt Nam và Cu-ba về Chương trình hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo tại Cu-ba

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại văn bản số 66/BNN-HTQT ngày 18 tháng 9 năm 2009, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệpđịnh khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủnước Cộng hòa Cu-ba về hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo tại Cu-ba đoạn 2009– 2015 (dưới đây gọi tắt là Hiệp định khung). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao hoàn thiện bản dự thảo bằng tiếng Việtvà tiếng Anh trước khi ký.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát thay mặt Chính phủ ký Hiệp địnhkhung với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba nhân chuyếnthăm chính thức Cu-ba của Chủ tịch nước.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủyquyền và các thủ tục khác sau khi ký theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: PL, KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý