BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6612/BTC-TCT
V/v thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp của cơ quan Đảng

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng
- Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn số2553-CV/VPTW/nb ngày 26/3/2013 của Văn phòng Trung ương và công văn số2105-CV/CQUBKTTW ngày 09/10/2012 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiếnnghị về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) đối với một số khoản phụcấp của cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng. Vấn đề này, BộTài chính có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn: "… Đối với những lĩnh vực côngtác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các khoảnphụ cấp, trợ cấp,… này không tính vào thu nhập chịu thuế".

- Tại Điều 1, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTChướng dẫn:

"…2.4.2. Không tính vào thunhập chịu thuế các khoản được nhận của cán bộ công chức và những cá nhân khácnhận được từ các công việc sau: Tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các vănbản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tragiám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liênquan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộcvà các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; từ Văn phòng Trung ươngvà các Ban của Đảng; từ Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các ban của Thành ủy,Tỉnh ủy".

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 3363/VPCP-KTTH ngày 26/4/2013 của Văn phòngChính phủ về việc thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp đặc thù củacơ quan Đảng thì Thủ tướng Chính phủ đồng ý với nội dung trình của Bộ Tài chínhtại công văn số 4566/BTC-TCT ngày 11/4/2013 về việc Thuế TNCN đối với một sốkhoản phụ cấp của văn phòng Trung ương Đảng và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện cụ thể.

Căn cứ các hướng dẫn trên thì trướcngày 01/7/2013 (ngày Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 cóhiệu lực thi hành): Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoảnphụ cấp nêu tại điểm 1, điểm 2 công văn số 2553-CV/VPTW/nb ngày 26/3/2013 củaVăn phòng Trung ương và các khoản phụ cấp nêu tại công văn số 2105-CV/CQUBKTTWngày 09/10/2012 của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương (trừ phụ cấp công vụ 25%theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ).

Đối với giai đoạn từ ngày 01/7/2013(ngày thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ):

Kể từ ngày 01/7/2013, thuế TNCN đốivới các khoản phụ cấp nêu trên được xác định theo quy định của Nghị định vàThông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế TNCN.

Bộ Tài chính trả lời Văn phòngTrung ương Đảng, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn