BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6615/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu miễn thuế 01 xe mô tô 3 bánh.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: CụcLễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao

Phúcđáp công văn số 1137/TL-ƯĐMT ngày 05/11/2012 của Cục Lễ tân Nhà nước về việctạm nhập 01 xe mô tô 3 bánh hiệu CAN-AM, mới 100%, dung tích xi lanh 997.6 cc,sản xuất năm 2012 tại Hoa Kỳ để sử dụng cho cá nhân ông Erik N.Tran là viênchức ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mang chứng minh thư ngoạigiao số 92012/NG /6756 do Bộ Ngoại giao cấp ngày 23/9/2012, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1.Bộ Tài chính đã có công văn số 14484/BTC-TCHQ ngày 23/10/2012 trình Thủ tướngChính phủ về nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định việc tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ôtô, xe 2,3 bánh gắn máy phụcvụ nhu cầu công tác, sinh hoạt của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnhsự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởngquyền ưu đãi, miễn trừ và thành viên các cơ quan này được hưởng quyền ưu đãi,miễn trừ tại Việt Nam; theo đó có nội dung tạm nhập khẩu xe 3 bánh gắn máy củaviên chức ngoại giao. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định nêutrên, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể thủ tục tạm nhập khẩu xe 3 bánh gắnmáy.

2.Để tránh chi phí lưu kho bãi, Tổng cục Hải quan đồng ý để ông Erik N.Tran viênchức ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội được tạm nhận chiếc xe mô tô3 bánh CAN-AM về tự bảo quản với điều kiện ông Erik N.Tran phải có văn bản camkết gửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội với nội dung sau:

-Nơi bảo quản chiếc xe môtô nêu trên phải đáp ứng điều kiện quản lý của cơ quanHải quan;

-Ông Erik N.Tran có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng chiếc xe môtô và thực hiệnđúng các quy định sau này của cơ quan Hải quan, kể cả việc phải tái xuất xe môtô và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu có).

3.Công văn này thay thế công văn số 6136/TCHQ-GSQL ngày 12/11/2012 của Tổng cụcHải quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Lễ tân Nhà nước được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh