BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6616/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu dầu thực vật của Công ty cổ phần An Long

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần thực phẩm An Long;
(Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, Cần Đước, Long An)
- Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 10770/BCT-CNN ngày 21/11/2011 của Bộ Công thương, công văn số 981/DTV-KDngày 28/10/2011 của Tổng Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex)về việc miễn thuế nhập khẩu dầu thực vật tinh luyện của Công ty Cổ phần thựcphẩm An Long và công văn số 1819/HQLA-ĐKT ngày 23/11/2011 của Cục Hải quan LongAn về việc kiểm tra tình hình hoạt động nhập khẩu và sản xuất kinh doanh củaCông ty Cổ phần thực phẩm An Long. Để giải quyết kiến nghị của Tổng Công tycông nghiệp dầu thực vật Việt Nam và Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã tổchức buổi làm việc trực tiếp giữa các bên; căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộchọp ngày 16/12/2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long Anphối hợp với Công ty Cổ phần thực phẩm An Long trưng cầu giám định mặt hàng dầuolein tinh luyện do Công ty nhập khẩu tại Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chấtlượng khu vực 3 theo tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ để xác định mặthàng này là thành phẩm hay bán thành phẩm.

Sau khi có kết quả giám định đốivới mặt hàng dầu olein tinh luyện, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứDanh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được banhành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và đầutư và các quy định hiện hành về miễn thuế để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Long An và Công ty Cổ phần thực phẩm An Long được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT (Vụ PC);
- Bộ CT (Vụ CNN, Vụ KHCN);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng Cty CN dầu thực vật VN-Cty TNHH MTV (58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q.1, HCM);
- Vụ CST, Vụ PC BTC);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường