BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 661TCHQ-GSQL
V/v: chấp thuận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Thế Kỷ Vàng
Địa chỉ: Đường 75A, Ấp Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

Saukhi xem xét công văn số 179/CHQTN-NV ngày 07/02/2005 của Cục Hải quan Tây Ninhvà công văn số 006/CV-TKV ngày 16/2/2005 của Công ty TNHH Thương mại Thế KỷVàng đề nghị xem xét, xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễnthuế của Công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vịtrí dự kiến đặt cửa hàng miễn thuế và kho hàng miễn thuế của Công ty tại cửakhẩu quốc tế Mộc Bài nằm ở khu cách ly cửa khẩu xuất để phục vụ khách xuất cảnhvà bên trong cửa khẩu phục vụ khách nhập cảnh (như trong sơ đồ minh họa) phùhợp với quy định tại Điều 4, khoản 1 và khoản 4 Quy chế ban hành theo QĐ số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổngcục Hải quan xác nhận hai vị trí nêu trên đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soátcủa Hải quan.

2.Đối với cửa hàng bán cho khách du lịch khi vào Khu Thương mại và Công nghiệpMộc bài theo Điều 7 Quyết định số 144/2004/QĐ-TTg ngày 12/8/2004 của Thủ tướngChính phủ về bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế CK Mộc Bài khôngthuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg và 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do vậy Tổng cục Hải quan không xácnhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế theo đề nghị của Công ty tại điểm 3 công vănsố 006/CV-TKV nêu trên.

Tổngcục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết và tiến hành các thủ tục tiếptheo theo đúng quy định tại các Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg và 206/2003/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Thương mại.
- Cục Hải quan Tây Ninh
- LĐTC
- Lưu VT,GS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An