CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 662/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 1020/UB-ĐT ngày 17 tháng 3 năm 2003 và số 1558/UB-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2522 BKH/VPXT ngày 29 tháng 4 năm 2003) về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Chịu trách nhiệm đối với các công việc đã thực hiện xong theo đúng các qui định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với phần khối lượng bổ sung của gói thầu số 1 và số 2; chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng qui định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng